ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 เม.ย. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
71
15 มี.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ผลการเลือกสรร (สอบคัดเลือก) บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
10 มี.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 ม.ค. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
21 ม.ค. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 ม.ค. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ม.ค. 2565
8 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ม.ค. 2565
9 รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 ธ.ค. 2564
10 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
25 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15