ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สถิติผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
12 มิ.ย. 2563
12 สถิติร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 มิ.ย. 2563
13 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้่อย เรื่องมาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 พ.ค. 2563
14 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 พ.ค. 2563
15 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 พ.ค. 2563
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 เม.ย. 2563
17 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ในที่ทำการเทศบา ดาวน์โหลดเอกสาร
76
21 เม.ย. 2563
18 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 เม.ย. 2563
19 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 เม.ย. 2563
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11