ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 มาตราการสร้างจิตสำนึก ความตระหนักถึงการรักษาประโยชน์สาธารณะ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
11 ม.ค. 2562
52 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ม.ค. 2562
53 ประกาศเจตจำนงค์ผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 ม.ค. 2562
54 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ม.ค. 2562
55 จดหมายข่าว ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ต.ค. 2561
56 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ต.ค. 2561
57 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ต.ค. 2561
58 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
74
21 มิ.ย. 2561
59 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
31 มี.ค. 2561
60 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11