ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
135
10 ม.ค. 2560
122 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
122
01 ธ.ค. 2559
123 แผน 4 ปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ธ.ค. 2559
124 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 พ.ย. 2559
125 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
95
29 ต.ค. 2559
126 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
93
05 ต.ค. 2559
127 ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
106
05 ต.ค. 2559
128 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องมอบอำนาจ นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
92
03 ต.ค. 2559
129 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ต.ค. 2559
130 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15