ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 ต.ค. 2560
72 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 ก.ย. 2560
73 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
16 พ.ค. 2560
74 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 ม.ค. 2560
75 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
80
01 ธ.ค. 2559
76 แผน 4 ปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ธ.ค. 2559
77 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเศบาลตำบลบางสะพานน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 พ.ย. 2559
78 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
54
29 ต.ค. 2559
79 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
53
05 ต.ค. 2559
80 ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
51
05 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11