ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องมอบอำนาจ นายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ต.ค. 2559
82 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ต.ค. 2559
83 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 ต.ค. 2559
84 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
61
05 ส.ค. 2559
85 รายงานผลการตรวจสอบจาก ป.ป.ช ด้านความโปร่งใส
46
11 ก.ค. 2559
86 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559-2561
41
26 มิ.ย. 2559
87 แผนชุมชน ประจำปี 2559
51
01 มิ.ย. 2559
88 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง การใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 พ.ค. 2559
89 ประกาศใช้แปนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 เม.ย. 2559
90 ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11