ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆที่จะทำให้การพิจารณาใช้อำนาจขาดความเป็นกลาง บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรการป้องกันการทุจริต มีการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร รวมถึงมาตรการภายในต่างๆเพื่อป้องกันการทุจริต สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวมและมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ประกอบกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ได้กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต โดยให้หน่วยงานจัดให้มีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในหัวข้อ “มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ”
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน