ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด : ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นต่อการเปิดเผยข้อมูล เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนั้น เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน