กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นในส่วนของตำบลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพอันสมควรยกฐานะขึ้นเป็นสุขาภิบาลได้ควรให้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2514 จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลบางสะพานน้อย” อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปัจจุบันเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย อยู่ในเขตอำเภอบางสะพานน้อย ซึ่งได้ ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางสะพานน้อย เป็นอำเภอบางสะพานน้อย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 5 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2521 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 จึงมีผลทำให้สุขาภิบาลบางสะพานน้อย ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีผู้บริหารคือคณะเทศมนตรีประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน และเทศมนตรี 2 คน และมีสภาเทศบาล ประกอบด้วย ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล